Casetă text: 1146/AJOFM VS/13.02.2018

ANUNŢ
privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui

În conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1), lit.c), alin. (2) lit.c) şi art.90 alin. (1) lit.b), alin. (2),(5) -(7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 148 şi 149 alin. (1)-(5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui anunţă ocuparea prin transfer la cerere, a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului Monitorizare proiecte din FSE, Informatică și managementul bazelor de date.
 Funcţionarii publici interesaţi, sunt rugaţi să depună la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ, etajul 1, camera 23, în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, următoarele documente:
Cerere de transfer la cerere (model anexat);
Curriculum vitae- tip EUROPASS;
Copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat(respectiv inspector/consilier, clasa I, grad profesional superior) şi instituţia angajatoare (sau după caz, adeverinţă);
Copie diploma de studii care să ateste studiile în domeniul informatică;
Copia actului de identitate
Condiţii specifice pentru ocupare:
	Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată sau echivalentă în domeniul informatică;
Copiile actelor prevăzute la punctul 3 și 4 vor fi însoțite de documentele originale, care se cretifică pentru conformitate de funcționarul public din cadrul compartimentului Resurse umane, salarizare, comunicare și secretariatul CC., iar celelalte documente vor fi depuse în original. 
În situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, iar data, locul şi ora susţinerii acestuia, urmând a fi publicate pe pagina de internet a AJOFM Vaslui la Secţiunea Anunţuri şi afişate la sediul instituţiei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ, telefon 0235318184, interior 114.
Casetă text: Anunt colectiv 05.09.2013 >>
02.07.2014 >>  18.03.2016 >> 
23.03.2016 >>  02.06.2016 >>
31.01.2018 >>  05.02.2018 >>  
13.02.2018 >>  16.02.2018 >>

Concurs07.17/Bibl/Dosar>>/>>/ 
 Selectie/Proba scris/oral>>/>>/>>
Final >>
Lista functii Vaslui >>
Legea uceniciei 279/2005 : >>
Casetă text: Anunturi Achizitii : >>>>>> >>>>>>
Servicii formare profesionala 2017 >>
Servicii FP infirmiera: Anunt >> Invitatie > FDA > CS > Formulare > Contracte >   
Anofm-Anunt intentie 
Ajofm-Anunt intentie 
Anofm-Anunt intentie 17.12.2014 
Anofm-Anunt prelung 17.12.2014

Solutionare contestatie Anadamis : >> 05.2014

Debite comunicari : >> 12.2015 >> 20.2016

                                 >> 02.2017 >> 04.2017

                                 >> 11.2017 >> 11.2017

                                

 

vaslui@ajofm.anofm.ro ,

      Anunturi, Program cu publicul