MASSMEDIA

Anunt ANOFM : <<<<<<<<

Comunicat de presă

În atenţia absolvenţilor promoţiei 2018

 

Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Muncă reaminteşte absolvenţilor că, dacă se înscriu în evidenţele sale, pot beneficia gratuit de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională gratuită, precum şi de facilităţi financiare (prima de inserţie, prima de relocare, prime de mobilitate) sau indemnizaţie de şomaj.

Pentru a beneficia de prima de inserţie sau, după caz, de indemnizaţia de şomaj absolvenţii trebuie, ca în termen de 60 de zile de la data absolvirii,să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă.

În cazul absolvenţilor de liceu din acest an, cele 60 de zile încep a fi numărate din data de 26 Mai, potrivit Ordinului nr. 3382/2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale privind structura anului şcolar 2017-2018,conform căruia “cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 25 Mai 2018”.

În situaţia în care unii tineri mai au corijenţe, şi nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile, aceştia se vor prezenta în termen de 60 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de corijenţă.

Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (indicatorul social de referinţă este de 500 de lei).

Pot solicita indemnizaţie de şomaj, absolvenţii aflati în evidenţele AJOFM care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire,nu au reuşit să se încadreze în muncă şi:

-nu au fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii;

- nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, respectiv 500 lei.

Indemnizaţia de şomaj este în cuantum de 250 de lei şi se acordă pe o perioadă de şase luni.

Biroul de presă- AJOFM Vaslui

Obligațiile angajatorilor

 

Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui reamintește angajatorilor, persoane fizice sau juridice, care angajează personal că potrivit legislației în vigoare, Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, au obligația să comunice la agenția în a cărei rază își au sediul sau domiciliul toate locurile de muncă vacante.

 

Comunicarea trebuie făcută în termen de cinci zile lucrătoare de la vacantarea acestora, iar ocuparea locurilor de muncă declarate vacante care au fost comunicate trebuie realizată în termen de o zi de la data ocupării acestora. Obligația menționata exista și dacă ocuparea s-a produs în termenul de cinci zile precizat mai sus.

 

Conform legislației în vigoare, locurile de muncă vacante sunt locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu precum și locurile de muncă nou create. Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante, precum și a ocupării acestora se va face pe suport de hârtie, pe formulare tip, care pot fi obținute de la sediul AJOFM Vaslui sau de la agențiile locale, punctele de lucru din judeţ, iar transmiterea se poate face şi prin e-mail la adresa: ajofm@vs.anofm.ro sau prin fax: 0235/317717.

 

De asemenea, potrivit art.41 alin (2) din Legea nr.76/2002 actualizata, angajatorii care au încadrat în muncă persoane din rândul beneficiarilor de indemnizații de șomaj au obligația de a anunța în termen de trei zile agenția pentru ocuparea forței de muncă la care persoana a fost înregistrată.

 

Constituie contravenţii urmatoarele fapte şi se sancţionează astfel:

cu amenda de la 3000 la 5000 lei:

necomunicarea lunară a locurilor de muncă vacante, în termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora;

neutilizarea Clasificarii Ocupatiilor din România la completarea documentelor oficiale;

cu amenda de la 5000 la 10000 lei:

nerespectarea prevederilor referitoare la obligativitatea angajatorilor care au încadrat în muncă, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj de a anunţa, în termen de 3 zile, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care aceştia au fost înregistraţi;

 

De asemenea, facem precizarea că agenţii economici pot beneficia de facilităţile financiare oferite de Legea 76/2002 actualizată doar dacă persoanelor angajate li se eliberează de către AJOFM Vaslui o dispoziţie de repartizare.

Dispoziţia de repartizare se poate elibera doar persoanelor aflate in cautarea unui loc de muncă, înscrise in evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Munca Vaslui.

Actele necesare înregistrării în evidenţele AJOFM Vaslui ca persoane în căutarea unui loc de muncă sunt:

copie act de identitate;

copie act de studii;

adeverintă medicala eliberată de medicul de familie din care să reiasă cu sunt apţi pentru muncă.

 

 

 „PRO ACCES ALTERNATIV RMPD – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi"

 

 

 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) implementează pe o perioadă de 36 de luni, proiectul „PRO ACCES ALTERNATIV RMPD – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi", cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU).

Prin intermediul acestui proiect, ANOFM și-a propus să susțină financiar, din FSE, măsurile active acordate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă (AJOFM) în perioada 2014- 2021, pentru încadrarea a 110.540 de șomeri non-NEETs aflați în evidențele acestora. Menționăm că pentru perioada 2014 – 2018 cheltuielile sunt retrospective.

Sunt finanțate primele acordate șomerilor non – NEETs care s-au angajat/se angajează (activare, mobilitate), precum și subvențiile acordate angajatorilor pentru încadrarea persoanelor din următoarele categorii: cu vârsta peste 45 ani, părinți unici întreținători, șomeri de lungă durată, persoane care mai au 5 ani până la pensie.

Proiectul va fi implementat cu sprijinul AJOFM din cele 7 regiuni eligibile conform cererii de finanțare, respectiv Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia și Vest.

Bugetul proiectului este de aproximativ 265.359.153,25 de euro (1.220.386.745,84 lei) din care aprox. 225.555.280,27 de euro (1.037.328.733,97 lei) cheltuieli totale nerambursabile (curs 1 euro = 4,599 lei).

Recomandăm persoanelor interesate să urmărească site-ul www.anofm.ro și pagina de Facebook a instituției, https://www.facebook.com/fiiinformat/, actualizate permanent cu informații despre proiect și despre fiecare măsură activă derulată prin intermediul acestuia.

 

Daniel Stanciu

Manager de proiect

E-mail: anofm@anofm.ro